naar hoofdpagina

downloaden van de overeenkomst (Word-document)

                                                                                                                                             Pulle, 13 juni  2011

OVEREENKOMST voor gebruik van zalen en/of lokalen
(exemplaar voor de gebruiker)
 

                                                            ---------------------------------------------------------------------------

De vzw Dekenaat Rupel-Nete regio Zandhoven – afdeling Pulle-zaalbeheer stelt, volgens de algemene bepalingen van deze overeenkomst en mits in achtneming van het huishoudelijk reglement volgende hierna vermelde zalen / lokalen  ter beschikking voor gebruik door:

 

Naam :  ……………………………………………………………………………………….(vereniging of persoon)

            Adres (facturatie) :    ………………………………………………………….…………straat, nr. ………….
                                               postnummer : ………..   woonplaats :  ………..……………………..……..
                                               GSM / tel. nr. :  …………………………….  e-mail :  ………………………….

vertegenwoordigd door mevr. / dhr. ……………………………………………………………………………………

voor de volgende activiteit :  ………………………………………………………………………………………..…..

en gebruik makend van volgende voorzieningen (omcirkelen wat van toepassing is) :

            grote zaal (zaal 1)                  zaal met toog (zaal 2)                        kleine zaal (zaal 3)
            grote keuken                         kleine keuken                                   specifiek gebruik
            lokaal 1 (boven)                    lokaal 2 (boven)                               lokaal 3 (boven)

op datum van :    ….. / …… / 201..  om  ………. u. tot  ….. / …… / 201..  om ………… u.

voor  ………….. personen (enkel in geval van gebruik van de keuken)

OF (voor repetitief gebruik)

tijdens de periode  van ….. / …… / 201..    tot      ….. / …… / 201..
elke ………………………………………………………………………………………… van ……….u  tot   ………..u


Facturatieadres  (indien anders dan hierboven) :
                                               Naam :  …………………………………………………………………………………….
                                               ………………………………………………………….…………straat, nr. ………….
                                               postnummer : ………..   woonplaats :  ………..……………………..……..
                                               GSM / tel. nr. :  …………………………….  e-mail :  ………………………….

                                               BTW nr. :  ……………………………………………………………………………….

 


De totale gebruiksvergoeding hiervoor bedraagt :                                                               ………€ (A)

Het voorschot per kerende te storten voor geldigheid van de reservatie :                          ……….€ (B)
(= 1/2 gebruiksvergoeding met min. 20 € en maximum 200 €)

De waarborg bedraagt  ().                                                                                                  ………€ (C)
Het
saldo van de gebruiksvergoeding (= A-B) beloopt ()  :                                           ………..€ (D)

() Ter bevestiging van de reservatie, te storten uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de
      gebruiksdatum (= C + D).

Het verbruik van dranken en aanverwanten zal, in voorkomend geval, op de afrekening worden vermeld. De afrekening wordt in principe opgemaakt uiterlijk de 5e werkdag na de gebruiksduur mits de gebruiker al zijn verplichtingen heeft vervuld.
De gebruiker verklaart dat hij (schrappen wat niet past) :

                                   eigen wijnen en of schuimwijnen zal schenken
                                   geen eigen wijnen en of schuimwijnen  zal schenken.


De zaalbeheerder wordt gemachtigd alle verschuldigde bedragen te verrekenen op alle door de gebruiker gestorte bedragen (voorschot, waarborg en gebruiksvergoeding).

De zaalbeheerder verbindt er zich toe na opmaak van de eindafrekening het eventueel teveel ontvangen bedrag per kerende over te maken aan de gebruiker volgens de onderlinge afspraak.

 

De gebruiker bevestigt dat hij het eventueel verschuldigde saldobedrag na eindafrekening, zoals het blijkt uit de afrekening, per kerende zal overmaken op de bankrekening van de Griffel vzw nr. IBAN BE33 0014 8027 3146 met vermelding van het nummer van de factuur . 

 

De gebruiker bevestigt dat hij werd in kennis gesteld van de algemene bepalingen van de overeenkomst en van het huishoudelijk reglement en verklaart zich akkoord met de toepassing ervan.

 
In afwijking van de geldende reglementering werden volgende afspraken met de zaalbeheerder afgesproken :

- m.b.t. de duur van het gebruik  ………………………………………………………………………………………….
- m.b.t. het gebruik van de materialen …………………………………………………………………………………
- m.b.t. het sleutelbeheer  ……………………………………………………………………………………………………
- m.b.t. de ontruiming ………………………………………………………………………………………………………….
- m.b.t. de reiniging ……………………………………………………………………………………………………………..
- m.b.t.  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Gedaan te Pulle op ……  /  ……. /  201.
De gebruiker.                                                                        De zaalbeheerder.

Naam :                                                                               Naam :
Handtekening :                                                                    Handtekening :


Opgemaakt in dubbel : het origineel voor de zaalbeheerder en een kopij voor de gebruiker.